นิท โปร

นิท โปร


KNIT PRO (นิท โปร) โปรแกรมการจัดการและติดตามผ้ายืด ( Knitted Fabric Management Software)

·     KNIT PRO เป็นโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อโรงงานทอผ้ายืด เพื่อใช้ติดตามพับผ้าที่ผลิตแต่ละพับด้วยระบบบาร์โค้ดสำหรับพับผ้าที่แต่ละพับ โดยสามารถติดตามพับผ้าตั้งแต่ทอเสร็จจากแต่ละเครื่องจักร, ส่งย้อม, ส่งฟินิชชิ่ง จนกระทั่งเข้าสโตร์ผ้า และส่งผ้าให้กับลูกค้า

·     KNIT PRO มีความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตผ้ายืดสามารถควบคุมติดตามผ้าได้ โดยครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ การเปิดรายการสั่งทอ, การบันทึกข้อมูลพับผ้าทอเสร็จ, การส่งผ้าไปโรงย้อม, การรับผ้าเข้าโรงย้อมและพิมพ์สติ๊กเอร์บาร์โค้ดสำหรับพับผ้าย้อมเสร็จ, การส่งและรับผ้าจากฟินิชชิ่ง, การรับผ้าเข้าสโตร์ และงานเบิกผ้าเพื่อขายและพิมพ์ใบส่งผ้า

·     KNIT PRO ใช้ระบบบาร์โค้ดในการติดตามพับผ้าแต่ละพับ เพื่อใหสามารถติดตามพับผ้าได้อย่างละเอียด ชัดเจน ในทุกขั้นตอนอย่างสะดวกง่ายดาย

·     KNIT PRO มีรายงานหลากหลาย ที่สามารถใช้งานได้ทันที เช่น รายงานงานระหว่างทำหรือรายงานสถานะของพับผ้า (WIP Reports) รายงานสินค้าคงเหลือ (Stock Balance Reports) , รายงานติดตามงานผลิต (Production Reports), รายงานผ้าค้างย้อมที่ยังอยู่กับโรงย้อม (Pending dyeing job reports), รายงานผ้าค้างทอ (Pending Production Job Reports)

·     KNIT PRO เป็นโปรแกรม Web-Based สามารถใช้งานได้ผ่าน Internet จึงสามารถใช้งาน และติดตามงานได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างสะดวกง่ายดาย

·     คุณสามารถประหยัดเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากเป็นระบบเช่าใช้และบริการโปรแกรมรายเดือน ซึ่งทำให้คุณไม่ต้องลงทุนระบบเซิร์ฟเวอร์, Server License รวมถึงไม่ต้องลงทุนจ้างบุคลากรIT เพิ่มเติมแต่อย่างใด และคุณยังมั่นใจในโปรแกรม และบริการของเราที่จะให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ฟังก์ชั่นการทำงานของ KNIT PRO (KNIT PRO FUNCTIONS)  
1.      ระบบงานสั่งทอผ้า และบันทึกผ้าทอเสร็จ (Knitted Job Order & Knitting Output Record)
2.      ระบบงานติดตามผ้าส่งย้อม และออกคูปองพับผ้าย้อม(Dyeing Job Management & Generating Fabric Roll Barcode Sticker)
3.      ระบบงานติดตามผ้าส่งฟินิชชิ่ง (Finishing Job Management)
4.      ระบบงานควบคุมสต๊อกผ้า (Stock FG Control)
5.      ระบบงานเบิกและออกใบส่งผ้า (Packing List)
6.      รายงานติดตามสถานะผ้า และยอดคงเหลือผ้า (WIP & Stock Reports)


1.     ระบบงานสั่งทอผ้า และบันทึกยอดทอผ้า (Knitted Job Order & Knitting Output Record)
·      ข้อมูลการสั่งทอผ้า และวันกำหนดเสร็จ สามารถบันทึกเข้าระบบ และเปรียบเทียบกับผ้าทอเสร็จจริงได้ ระบบสามารถออกรายงานแสดงผ้าค้างทอให้ได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการและติดตามงานทอผ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
·      สามารถบันทึกยอดทอผ้าเป็นรายพับ รายวันได้ รวมถึงระบุเครื่องจักรที่ใช้ทอได้ ทำให้สามารถทราบยอดผลงานทอของแต่ละวัน และแต่ละเครื่องจักรได้
 
2.   ระบบงานติดตามผ้าส่งย้อม และออกคูปองพับผ้าย้อม(Dyeing Job Management & Generating Fabric Roll Barcode Sticker)
·      คุณสามารถจัดการงานย้อมตั้งแต่ส่งผ้าแต่ละพับเข้าโรงย้อม , พิมพ์ใบส่งย้อมซึ่งระบุถึงน้ำหนักผ้าแต่ละพับเพื่อส่งให้กับโรงย้อม จนกระทั่งการรับผ้าจากโรงย้อม
·      สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสำหรับผ้าย้อมแล้วแต่ละพับสามารถพิมพ์ได้จากระบบ เมื่อรับผ้าจากโรงย้อม เพื่อใช้ในการติดตามสถานะผ้าแต่ะขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง สะดวกและง่ายดาย รวมถึงทราบได้ถึงที่มาของผ้า ว่าเป็น Lot ใด จากโรงย้อมใด เพื่อติดตามกรณีมีปัญหาและป้องกันความผิดพลาดในการนำไปใช้ หรือส่งมอบให้ลูกค้า
·      มีรายงานติดตามสถานะพับผ้า งานระหว่างทำ และรายงานผ้าค้างย้อม ซึ่งช่วยให้คุณทราบถึงสถานะของผ้าได้ ว่าอยู่ในในแต่ละจุด ที่ไหน ปริมาณเท่าไหร่บ้าง ดังนั้น คุณจึงสามารถจัดการบริหารงานผ้าง่ายขึ้นและส่งมอบผ้าให้กับลูกค้าได้ทันต่อความต้องการได้มากขึ้น

3.     ระบบงานติดตามผ้าส่งฟินิชชิ่ง (Finishing Job Management)
·      กรณีที่ผ้าต้องส่งฟินิชชิ่งหลังจากย้อมแล้ว สามารถทำรายการส่งผ้าไปฟินิชชิ่ง และรับผ้าจากฟินิชชิ่งได้ในระบบ เพื่อใช้ติดตามงานส่งฟินิชชิ่งได้
·      รายงานสถานะผ้า และรายงานผ้าค้างฟินิชชิ่ง สามารถดูและพิมพ์ได้จากระบบอย่างรวดเร็วง่ายดาย
 
4.      ระบบงานควบคุมสต๊อกผ้า (Stock FG Control)
·      ระบบบาร์โค้ดในโปรแกรม KNIT PRO ช่วยให้คุณติดตามผ้าในแต่ละพับได้ คุณสามารถทำรายการเกี่ยวกับผ้าได้อย่างสะดวกง่ายดายและถูกต้องยิ่งขึ้น จากการยิงบาร์โค้ดพับผ้า ตั้งแต่การรับผ้าเข้าคลังจนกระทั่งสร้าง Packing List และส่งผ้าให้ลูกค้า
·      ใบรับผ้าเข้าคลัง ก็สามารถสร้างได้จากระบบ เมื่อรับผ้าเข้าคลัง พร้อมกับการอัพเดทยอดสินค้าคงคลังอย่างทันที คุณจึงสามารถดูยอดคงเหลือผ้าได้ทันที (Real-Time)
 
5.      ระบบงานเบิกและออกใบส่งผ้า (Packing List)
·      คุณสามารถพิมพ์ใบ Packing List รวมถึงใบส่งผ้า (Delivery Order) ได้จากระบบอย่างง่ายดาย และ KNIT PRO ยังช่วยให้คุณใช้วิธียิงบาร์โค้ดเพื่อสร้างเอกสารดังกล่าวได้ เพื่อความถูกต้องรวดเร็วในการทำงาน
·      เอกสาร Packing List และใบส่งผ้า ที่พิมพ์จากระบบ มีความเป็นมาตรฐาน เข้าใจง่าย ซึ่งคุณสามารถใช้งานได้ทันที

6.       รายงานติดตามสถานะผ้า และยอดคงเหลือผ้า (WIP & Stock Reports)
·      KNIT PRO มีรายงานมาตรฐานมากมาย และแยกหน้าจอรายงานออกมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้บริหาร รวมถึงผู้จัดการ และผู้ที่ใช้เฉพาะรายงาน สามารถเปิดดูรายงานได้สะดวก และไม่ต้องกังวลว่าจะไปคียร์และกระทบข้อมูลในระบบแต่อย่างใด เนื่องจากหน้าจอรายงานจะไม่กระทบถูกข้อมูลในระบบ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดสิทธิการเข้าแต่ละหน้าจอ และหน้าจอรายงานได้ ว่าเจ้าหน้าที่คนใด จะเข้าใช้งาน หรือเปิดดูเรื่องใดได้บ้าง จึงมีความปลอดภัยสูง
·      รายงานใน KNIT PRO สามารถดูจากหน้าจอ, save เป็นไฟล์ออกมาใช้งานต่อ หรือ พิมพ์ออกมาในรูปรายงานกระดาษก็ได้ จึงมีความยืดหยุ่นสูงในการเลือกใช้งาน
·      รายงานในโปรแกรม KNIT PRO ช่วยให้คุณทราบยอดคงเหลือผ้า, ยอดผลิตผ้า และสถานะผ้าได้ง่ายดาย ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างรายงานระบบเช่น “Stock Card Report”, “WIP & Stock Balance Report”, “Pending Knitted Job Report”, “Pending Dyeing Job Report”, “Overview Production Status Report”, “Production Output by Period Report”, “Receiving Dyed Fabric Report by Period”, “Packing List Summary Report by Period” เป็นต้นใบผลิตผ้าดิบ –บันทึกงานผลิต
ใบสั่งงานย้อม
Packing List/ ใบกำกับสินค้าใบกำกับสินค้า
WIP & Stock Balance Report