สเว็ทเตอร์ โปร

สเว็ทเตอร์ โปร


SWEARTER PRO (สเว็ทเตอร์ โปร) : โปรแกรมงานผลิตเสื้อสเว็ทเตอร์ (Sweater Manufacturing Software)

·           SWEATER PRO ถูกออกแบบมาเพื่อการบริหารงานผลิตเสื้อสเว็ทเตอร์โดยเฉพาะ รองรับทั้งการผลิตเสื้อสเว็ทเตอร์ด้วยเครื่องถัก และมือถัก ดังนั้นจึงใช้งานง่าย และตรงตามความต้องการของโรงงานผู้ผลิตเสื้อสเว็ทเตอร์

·           SWEATER  PRO เป็นโปรแกรมWeb-Based โดยสามารถทำงานผ่าน Internet ได้ทุกที่ทุกเวลา 

·           คุณสามารถประหยัดเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากเป็นระบบเช่าใช้และบริการโปรแกรมรายเดือน ซึ่งทำให้คุณไม่ต้องลงทุนระบบเซิร์ฟเวอร์, Server License รวมถึงไม่ต้องลงทุนจ้างบุคลากรIT เพิ่มเติมแต่อย่างใด และคุณยังมั่นใจในโปรแกรม และบริการของเราที่จะให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

·           SWEATER PRO รองรับการทำงานหลายส่วนงาน ได้แก่ ข้อมูลออเดอร์ผลิต, การวางแผนวัตถุดิบและเส้นด้าย, การบันทึกและติดตามชิ้นงานทอเสร็จ, การบันทึกและติดตามสถานะงานผลิตแต่ละขั้นตอน, ผลการคำนวณเงินเหมาของพนักงานเย็บ ผลงานของแต่ละเครื่องจักร รวมถึงการทำ Packing List และใบส่งของจากระบบ ซึ่ง SWEATER PRO จะเน้นการใช้ระบบบาร์โค้ด ในการติดตามสถานะงานผลิต, เก็บข้อมูลยอดงานเหมาของพนักงานเย็บ รวมถึงคุมกล่องเสื้อสำเร็จรูปที่จะทำ Packing List และใบส่งสินค้า ซึ่งการใช้ระบบบาร์โค้ดนี้ จะช่วยให้การติดตามควบคุมติดตามงาน เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วทันที

·           SWEATER PRO มีฟอร์มและรายงานมาตรฐานมากมาย ที่สามารถพิมพ์ออกมาหรือดูจากหน้าจอได้ทันที ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานได้มาก รวมถึงช่วยได้มีรายงานไว้จัดการติดตามงาน  และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
ฟังก์ชั่นการทำงานของ SWEATER PRO (SWEATER PRO FUNCTIONS)  
1.      ระบบงานสร้างใบสั่งผลิตเสื้อสเว็ทเตอร์ (Sweater Production Order)
2.      ระบบการเก็บข้อมูลด้วยคูปองบาร์โค้ด (Coupon Barcode System)
3.      ระบบการวางแผนและคำนวณเส้นด้ายและวัตถุดิบ (Yarn/ Materials Plan & Calculation)
4.      ระบบการบริหารจัดการเส้นด้ายและวัตถุดิบ (Yarn/ Materials Management)
5.      ระบบงานกรอด้าย (Yarn Spinning Update)
6.      ระบบงานติดตามยอดงานทอ (Production Update & Reports)
7.      ระบบบงานผลิตแต่ละขั้นตอนProcess Update & Reports
8.      ระบบงานประมวลผลยอดเงินเหมาของพนักงาน (Coupon Employed Update & Reports)
9.      ระบบงานแพ็คสินค้าสำเร็จรูปและจัดทำใบส่งของ (FG Packing List & Delivery Order)

 
 
1.      ระบบงานสร้างใบสั่งผลิตเสื้อสเว็ทเตอร์ (Sweater Production Order)
·         ใบสั่งผลิตเสื้อสเว็ทเตอร์สามารถสร้างและพิมพ์ได้อัตโนมัติจากระบบ สำหรับแต่ละใบสั่งผลิต สามารถระบุรายละเอียดออเดอร์ (Order Details , ชิ้นส่วน (Panel) และเครื่องจักรที่ทอ (Machine), จุดวัด (Size Specification), วัตถุดิบและจำนวนการใช้วัตถุดิบต่อตัว (Materials List & Consumption)
·         ขั้นตอนผลิตและราคาขั้นตอนของแต่ละขั้นตอน และแต่ละออเดอร์ สามารถกำหนดได้เองในระบบ เพื่อใช้ออกคูปองขั้นตอนผลิต, ติดตามยอดงานผลิต และคำนวณค่าแรงพนักงานเหมาได้
·         คูปองบาร์โค้ดมัดงาน สามารถสร้างและพิมพ์จากระบบเพื่อใช้ติดตามยอดงานผลิตระดับมัดงาน
·         คูปองบาร์โค้ดขั้นตอนผลิตสำหรับพนักงาน สามารถสร้างจากระบบ เพื่อใช้ยิงบาร์โค้ดเก็บข้อมูลยอดงานผลิตของพนักงานแต่ละคน
 
2.       ระบบการเก็บข้อมูลด้วยคูปองบาร์โค้ด (Barcode Coupon System)
·          SWEATER PRO เน้นการใช้ระบบคูปองบาร์โค้ดในการเก็บข้อมูลเข้าระบบ เพื่อความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วทันสมัยของข้อมูล
·          คูปองบาร์โค้ดที่ใช้ในระบบ เช่นบาร์โค้ดเครื่องทอ (Machine Barcode), บาร์โค้ดพนักงานเหมา (Employee Barcode), บาร์โค้ดมัดงานสำหรับติดตามงานแต่ละมัดและผลงานของพนักงาน (Bundle Barcode for Production Tracking), บาร์โค้ดกล่องเส้นด้ายเพื่อบันทึกรายการกรอด้าย (Yarn Spinning Box Barcode), บาร์โค้ดกล่องสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดทำ Packing list (Finished Goods Box Barcode)
 
3.       ระบบการวางแผนและคำนวณเส้นด้ายและวัตถุดิบ (Yarn/ Materials Plan & Calculation)
·          คุณสามารถระบุน้ำหนักผ้า, %ส่วนผสมเส้นด้าย และจำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ ในระบบได้ โดยระบบจะคำนวณจำนวนเส้นด้ายรวม และวัตถุดิบรวมที่ต้องใช้สำหรับออเดอร์ผลิตดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
·          มีความยืดหยุ่นกรณีมีการปรับเปลี่ยนจำนวนออเดอร์ หรือปรับเปลี่ยนส่วนผสมการใช้เส้นด้ายและวัตถุดิบ โดยระบบสามารถคำนวณใหม่ให้ได้อย่างสะดวกง่ายดาย ทำให้คุณประหยัดเวลาได้มากในการคำนวณปริมาณเส้นด้ายและวัตถุดิบที่ต้องจัดหาเพื่อผลิต และช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณได้มาก
·          รายงานรายการและปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้สำหรับออเดอร์ผลิต และสำหรับแต่ละสีSize สามารถพิมพ์ออกมาได้จากระบบได้ทันที
 
4.       ระบบการบริหารจัดการเส้นด้ายและวัตถุดิบ (Yarn/ Materials Management)
·          กลุ่มเส้นด้าย และวัตถุดิบ (Yarn and Materials), ฐานข้อมูลเส้นด้ายและวัตถุดิบ (Materials Master Data) รวมถึงข้อมูลเลขล็อต (Lot No.) สามารถกำหนดได้ในระบบ
·          รายการรับเส้นด้าย และวัตถุดิบ สามารถบันทึกเข้าระบบได้ พร้อมระบุLot No. และสามารถพิมพ์ใบรับสินค้าได้จากระบบ
·          คุณสามารถทำรายการจอง (Booking) เส้นด้ายและวัตถุดิบสำหรับออเดอร์ผลิตได้ เพื่อที่จะได้ทำการเบิกเส้นด้ายและวัตถุดิบที่ทำรายการจองไว้แล้วได้อย่างสะดวกง่ายดาย
·          รายการเบิกและคืนเส้นด้ายและวัตถุดิบ สามารถทำได้ในระบบ
·          มีรายงานยอดคงเหลือ และการเคลื่อนไหวเส้นด้ายและวัตถุดิบจากระบบมากมาย ซึ่งสามารถดูหรือพิมพ์จากระบบได้อย่างรวดเร็วทันที
  
5.       ระบบงานกรอด้าย (Yarn Spinning Update)
·          ข้อมูลเส้นด้ายเข้ากรอ (Yarn Spinning In) สามารถบันทึกเข้าระบบ โดยระบุน้ำหนักกล่องเส้นด้ายที่เข้ากรอ และสามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดกล่องเส้นด้ายที่เข้ากรอได้
·          สามารถบันทึกเส้นด้ายกรอเสร็จได้ โดยการยิงบาร์โค้ดกล่องเส้นด้ายที่กรอเสร็จได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
·          มีรายงานยอดคงเหลือเส้นด้วย รวมถึงรายงานเส้นด้ายที่เข้ากรอ และกรอเสร็จที่สามารถดูและพิมพ์จากระบบได้ทันที
 
6.       ระบบงานติดตามยอดงานทอ (Production Update & Reports)
·          ยอดงานทอเสร็จและน้ำหนัก สามารถบันทึกเข้าระบบได้ทันทีที่ทอเสร็จ ด้วยวิธีการยิงบาร์โค้ดมัดงาน บาร์โค้ดเครื่องจักร เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูล ทำให้ทราบยอดผลผลิตได้ทันที และทราบยอดงานของแต่ละเครื่องจักร และยอดงานที่ออกโดยพนักงานคุมเครื่องแต่ละคนได้อีกด้วย 
·          มีรายงานยอดงานทอต่างๆมากมายในระบบ เช่น ยอดผลงานของแต่ละเครื่องทอ, ยอดงานออกโดยพนักงานคุมเครื่องแต่ละคน, ยอดงานทอประจำวัน และสรุปยอดงานออกรายชิ้นงาน (by panel) และรายตัว (by piece) สามารถดูและพิมพ์จากระบบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
 
7.       ระบบบงานผลิตแต่ละขั้นตอน (Process Update & Reports)
·          งานของแต่ละขั้นตอนผลิต สามารถบันทึก และติดตามได้ ด้วยระบบบาร์โค้ดเช่นกัน ระบบบาร์โค้ดช่วยให้สามารถติดตามสถานะการผลิตของแต่ละออเดอร์ และงานแต่ละมัด ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
·          คุณสามารถกำหนดขั้นตอนผลิต (Process) ที่จะติดตามได้เองในระบบ และสามารถมีขั้นตอนที่แตกต่างกันได้ในแต่ละออเดอร์ผลิต ตัวอย่างขั้นตอนที่กำหนด เช่น Panel Inspection, Linking, Mending, Washing, Pressing, Labeling, Buttoning ,Sewing, QC เป็นต้น
·          มีรายงานติดตามสถานะงานผลิตมากมาย คุณสามารถดูยอดผลผลิตของแต่ละขั้นตอน รวมถึงดูภาพรวมสถานะการผลิตของออเดอร์ผลิตที่ต้องการทราบได้ตามต้องการ เป็นต้น ซึ่งรายงานต่างๆเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถติดตาม และบริหารจัดการงานผลิตได้ใกล้ชิดขึ้น และสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 
8.       ระบบงานประมวลผลยอดเงินเหมาของพนักงาน (Coupon Employed Update & Reports)
·          คูปองขั้นตอนผลิตสำหรับพนักงานรายเหมาสามารถพิมพ์จากระบบ และใช้วิธีการยิงบาร์โค้ดงานออก เพื่อเก็บข้อมูลยอดงานผลิตและยอดเงินเหมาของพนักงานแต่ละคนได้
·          ราคาสำหรับแต่ละขั้นตอน สามารถกำหนดได้เองในระบบ เป็นรายออเดอร์ และยังสามารถกำหนดราคาของขั้นตอน สำหรับแต่ละไซส์ได้แตกต่างกันด้วย
·          ระบบมีรายงานยอดงานผลิต และยอดค่าแรงของพนักงานแต่ละคนตามช่วงเวลาที่เลือกได้ตามต้องการ ซึ่งแผนกบุคคลลสามารถนำข้อมูลยอดงานผลิตและยอดค่าแรงจากระบบ ไปใช้ในการคิดค่าแรงประจำงวดให้กับพนักงานได้ต่อไป รวมถึงยังสามารถใช้ดูและประเมินผลงานของพนักงาน และนำไปใช้ในการจัดการไลน์ผลิต และวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานได้ต่อไป
 
9.       ระบบงานแพ็คสินค้าสำเร็จรูปและจัดทำใบส่งของ (FG Packing List & Delivery Order)
·          สามารถสร้าง Packing List และ ใบส่งของ (Delivery Order) ได้จากระบบ
·          คุณสามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดกล่องสินค้าสำเร็จรูปได้ และสามารถยิงคูปองบาร์โค้ดกล่องเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าสำเร็จรูป ตั้งแต่การส่งกล่องสินค้าสำเร็จรูปไปยังคลังสินค้า, คลังสินค้ารับกล่องสินค้า, จนกระทั่งสร้างใบส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณติดตามสถานะสินค้าสำเร็จรูปได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย
·          มีรายงานเกี่ยวกับยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของสินค้าสำเร็จรูปจากระบบ ซึ่งสามารถดูและพิมพ์รายงานจากระบบได้ทันที่ที่ทำรายการเสร็จ มีความรวดเร็วและถูกต้อง

Production Order
Coupon Employee
Materials Usage & Calculation
Production Process Update – Panel Inspection
Production Report Menu