ข้อมูลออเดอร์ และใบสั่งผลิต

ข้อมูลออเดอร์ และใบสั่งผลิต


BOM Order & Production Sheet (ข้อมูลออเดอร์ และใบสั่งผลิต)

·     สามารถสร้างใบสั่งผลิตจากระบบได้ โดยสามารถใส่รายละเอียดออเดอร์ ได้ครบถ้วน เช่น

      -       ข้อมูลหลักออเดอร์ (BOM Order)
      -       Size Breakdown และ จำนวนสั่งตัด (COM Order & Cutting Order)
      -       รายละเอียดป้าย (Label Details)
      -       รายละเอียดด้าย (Thread Details)
      -       รายละเอียดจุดวัด (Size Specification)
      -       รายละเอียดงานปักพิมพ์ งานจ้างงานนอก (BOM Process)
      -       รายละเอียดชิ้นงานตัดต่อ (Fabric Color)
      -       รายละเอียดการแพ็ค (Packing Details)
      -       รายละเอียดการเย็บ (Sewing Details)
      -       รายละเอียดวัตถุดิบและ consumption (Material List)

·     จัดเก็บเอกสาร ซึ่ง สามารถ upload file และรูปที่เกี่ยวข้องเข้าระบบได้ตามต้องการ (Files Upload)

·     รายงานใบสั่งผลิต (BOM Reports) โดยสามารถเลือกพิมพ์ใบสั่งผลิตได้หลากหลายรูปแบบ (หลากหลาย formats) และสามารถเลือกพิมพ์เป็น PDF, MS Excel, MS Word ได้ตามต้องการ และเลือกพิมพ์ดูจาก file คอมพิวเตอร์ เพื่อประหยัดกระดาษ หรือ เลือกพิมพ์ลงบนกระดาษได้ตามต้องการ

·     คัดลอกข้อมูลออเดอร์ (Copy BOM) ซึ่ง สามารถคัดลอก (copy) ข้อมูลจากออเดอร์หนึ่ง ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน จากออเดอร์ที่เคยเปิดใบสั่งผลิตแล้ว ไปยังออเดอร์ใหม่ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน ในกรณีที่มีออเดอร์คล้ายๆกันได้


"หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่เติมเกียวกับโปรแกรมของเรา หรือหากท่านกําลังมองหาโปรแกรมซึงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพงานของ องค์กรท่าน กรุณา ติดต่อเรา ตอนนี้, สําหรับข้อมูลเพิมเติม หรือเพือนัดหมายดูการทํางานจริงของโปรแกรม"