งานคำนวณและรายงานต้นทุนจริงของออเดอร์

งานคำนวณและรายงานต้นทุนจริงของออเดอร์


Job Cost (งานคำนวณและรายงานต้นทุนจริงของออเดอร์)

·     สามารถประมวลผล และออกรายงานต้นทุนจริงของออเดอร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยดึงข้อมูลจากโมดูลต่างๆ ในโปรแกรมมาประมวลผลอย่างรวดเร็ว และเข้าใจง่าย
·     สามารถระบุโสหุ้ยการผลิตรายปี และรายเดือน รวมถึงวิธีการปันส่วนให้แต่ละออเดอร์ เพื่อปันส่วนโสหุ้ยไปยังออเดอร์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์และเหมาะสม
·     สามารถระบุต้นทุนเพิ่มเติม ของออเดอร์ได้ เช่น ค่าขนส่ง ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น
·     สามารถดึงข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง ต้นทุนงานจ้างงานนอกเช่น งานปักพิมพ์ โสหุ้ย รวมถึงต้นทุนเฉพาะของออเดอร์นั้นๆ  มารวมเป็นต้นทุนของออเดอร์นั้น ให้ทราบอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้ทราบว่าออเดอร์นั้นๆ มีกำไรขาดทุนมากน้อยอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป"หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่เติมเกียวกับโปรแกรมของเรา หรือหากท่านกําลังมองหาโปรแกรมซึงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพงานของ องค์กรท่าน กรุณา ติดต่อเรา ตอนนี้, สําหรับข้อมูลเพิมเติม หรือเพือนัดหมายดูการทํางานจริงของโปรแกรม"