งานบริหารงานบุคคล และคิดค่าแรง

งานบริหารงานบุคคล และคิดค่าแรง


Human Resources Management & Payroll System (งานบริหารงานบุคคล และคิดค่าแรง)

1.   Time Attendance System (งานดึงเวลาและคำนวณสรุปเวลาการทำงาน)
·        สามารถใส่ข้อมูลเบื้องต้นของพนักงาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน เลขประกันสังคม สังกัด ฝ่าย แผนก ทีม เป็นต้น
·        รองรับเครื่องรูดบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ในการนำเข้าเวลารูดบัตรเข้าระบบจากเครื่องรูดบัตร หรือเครื่องแสกนลายนิ้วมือ
·        รองรับกรณีเวลาทำงานของพนักงาน แต่ละกลุ่ม ไม่ตรงกัน ทำให้เวลา OT ไม่ตรงกัน และคิดเงินต่างกัน
·        สามารถกำหนดรอบจ่ายค่าแรงได้หลายชุด ในกรณีที่พนักงานรายเดือน, รายวันรายเหมา หรือกรณีพนักงานต่างสาขา มีรอบการคิดค่าแรงไม่ตรงกัน
·        สามารถกำหนดวันหยุดประจำปี ได้หลากหลายชุด กรณีที่พนักงานรายเดือน, รายวันรายเหมา หรือกรณีพนักงานต่างสาขา มีการกำหนดวันหยุดประจำปี ที่ไม่เหมือนกัน
·        สามารถกำหนดนโยบายการคำนวณ OT ได้หลากหลาย และสามารถกำหนดเงื่อนไข OT ได้ในแต่ละช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน ช่วงเย็น ช่วงค่ำ และมีรายงานสรุป OT หลากหลายรูปแบบ
·        สามารถคำนวณเวลาเข้าสายได้ ตามเวลาการทำงานที่กำหนด และมีรายงานสถิติเข้าสาย ที่หลากหลาย เพื่อใช้ประเมินผลพนักงานได้
·        รองรับการกำหนดประเภทการลางาน การให้/หักเงิน กรณีลางาน ได้ตามความต้องการ และมีรายงานรายละเอียดการลางาน และสถิติการลางาน ที่หลากหลาย เพื่อใช้ประเมินผลพนักงานได้
·        สามารถออกรายงานฝ่ายบุคคลมากมาย ทั้งทางสถิติ และรายงานช่วยงานปฏิบัติการ เช่น รายงานพนักงานเข้า/ออกในช่วงวันที่กำหนด, รายงานรายละเอียดการลางาน, รายงานสถิติการลางาน, รายงานสรุปการขาดงาน, รายงานกำลังคนในช่วงที่กำหนด, รายงานจำนวนพนักงานแยกตามเพศ แยกตามอายุงาน แยกตามอายุ แยกตามการศึกษา, รายงานสถิติการเข้างานสาย, รายงานสรุปการทำ OT, รายงานรายละเอียดเวลาทำงาน เป็นต้น

 2.   HR & Payroll System (งานบริหารงานบุคคล และคิดค่าแรงพนักงาน)
·        ฐานข้อมูลทะเบียนพนักงาน สามารถใส่ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของพนักงาน อัตราค่าจ้าง  เงินพิเศษ เงินกู้ยืม รวมถึงข้อมูลที่ใช้คิดภาษีและประกันสังคม
·        มีความยืดหยุ่นสูงมาก ในการกำหนดเงื่อนไขการคำนวณเงินเดือนและค่าแรง โดยมีเงื่อนไขการคิดเงิน ที่ไม่จำกัด
·        รองรับกรณีเวลาทำงานพนักงานแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน ทำให้เวลาOTไม่ตรงกันและคิดเงินต่างกัน
·        สามารถกำหนดรอบจ่ายค่าแรงได้หลายชุด ในกรณีที่พนักงานรายเดือน, รายวันรายเหมา หรือกรณีพนักงานต่างสาขา มีรอบการคิดค่าแรงไม่ตรงกัน
·        สามารถกำหนดวันหยุดประจำปี ได้หลากหลายชุด กรณีที่พนักงานรายเดือน, รายวันรายเหมา หรือกรณีพนักงานต่างสาขา มีการกำหนดวันหยุดประจำปี ที่ไม่เหมือนกัน
·        รองรับการคิดเงิน OT ที่หลากหลาย และมีความยืดหยุ่นสูง
·        สามารถกำหนดนโยบายการให้ OT ในแต่ละช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน ช่วงเย็น ช่วงค่ำ
·        สามารถกำหนดการคิด OT ได้ทั้งแบบ เช่น ให้ตามอัตราจ้าง, ให้แบบบาทต่อชม. หรือ ให้แต่มีเงื่อนไขในการเปรียบเทียบกับเงินคูปอง
·        สามารถกำหนดนาที OT ขั้นต่ำ ที่จะเริ่มคิดเงินให้ OT รวมถึง ทุกๆ กี่นาทีที่จะให้ OT
·        สามารถกำหนด OT แบบเหมา รวมถึง OT สูงสุดที่จะให้ได้
·        รองรับการคำนวณคิดเงินเข้าสาย ได้หลากหลาย รวมถึงการอนุโลมเข้าสายระดับวัน หรือคาบจ่าย
·        สามารถคำนวณเงินเข้าสาย ทั้งแบบตั้งแต่นาทีแรกที่สาย หรือ นับจากนาทีที่อนุโลมให้สาย
·        มีรายงานสถิติเข้าสาย ที่หลากหลาย เพื่อใช้ประเมินผลพนักงานได้
·        รองรับการกำหนดประเภทการลางาน การให้/หักเงิน กรณีลางาน ได้ตามความต้องการ
·        สามารถกำหนดประเภทการลางาน สำหรับพนักงานรายเดือน รายวัน/รายเหมาได้ไม่จำกัด
·        สามารถคำนวณให้/หักเงิน กรณีลางาน ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
·        มีรายงานรายละเอียดการลางาน และสถิติการลางาน ที่หลากหลาย เพื่อใช้ประเมินผลพนักงานได้
·        รองรับการคิดเงินเหมา ทั้งแบบไม่ประกันรายได้ หรือ ประกันรายได้  ตามยอดเงินเหมาที่ทำได้ เปรียบเทียบกับเงินได้ตามค่าแรงรายวัน โดยมีแบบการคำนวณที่หลากหลาย ถึง 11 แบบ
·        รองรับกรณีมีการให้เบี้ยจูงใจ ให้แก่พนักงานเหมา ที่ทำผลงานได้ตามยอดที่กำหนด โดยสามารถกำหนดเบี้ยจูงใจ ได้ถึง 10 ขั้น และยังสามารถกำหนดให้เบี้ยจูงใจ ผูกกับเบี้ยขยันได้ คือ จะให้เบี้ยจูงใจ ต่อเมื่อได้เบี้ยขยัน
·        รองรับกรณีมีการให้เบี้ยขยัน แก่พนักงานที่ไม่ขาดไม่ลาไม่สาย
·        สามารถกำหนดการให้เบี้ยขยัน ทั้งแบบจ่ายต่อรอบจ่าย หรือจ่ายต่อเดือน
·        มีเงื่อนไขการคำนวณเบี้ยขยันให้เลือกหลากหลาย เช่น เป็นอัตราที่กำหนดเท่ากันทุกเดือน, หรือให้เป็นอัตราเดือนแรก และเดือนถัดไป บวกเพิ่มทุกๆ กี่บาทไปเรื่อยๆ จนถึงระดับสูงสุดที่กำหนด, etc.
·        สามารถกำหนดนาทีเข้าสาย ที่จะอนุโลมให้ยังได้เบี้ยขยันอยู่
·        สามารถคำนวณค่าแรง และออกรายงานการจ่าย แยกประเภท รายเดือน รายวัน รายเหมา ได้ทั้งในรูปแบบ PDF และ Excel
·        สามารถทำการ Pack Bank จากระบบ เพื่อสร้าง file ตามรูปแบบ file ของทุกธนาคาร ได้ เพื่อใช้นำส่งธนาคาร เพื่อโอนเงินให้พนักงานต่อไป พร้อมมีรายงานการ Pack Bank จากระบบเพื่อใช้ตรวจสอบได้
·       สามารถพิมพ์รายงานจ่ายเงินสด รายงานการแลกธนบัตร/เหรียญ สำหรับพนักงานที่ต้องการจ่ายเป็นเงินสด
.        สามารถคำนวณเงินภาษี และประกันสังคม ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนด พร้อมออกรายงาน 
·        ฟอร์มต่างๆ ตามรูปแบบที่พร้อมนำส่งกรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม รวมถึงยังรองรับดึงข้อมูลเพื่อนำส่งข้อมูลในรูปแบบ file ข้อมูลได้
·        มีความยืดหยุ่นในการปรับอัตราค่าจ้างเป็นกลุ่ม, อัตราภาษี และอัตราประกันสังคม ตามที่กฎหมายกำหนดได้เองในระบบ โดยการเปลี่ยน option อย่างง่ายๆได้เองโดย User ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องให้ Programmerแก้ไขโปรแกรม อันเป็นการช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้มาก
·        มีรายงานต่างๆ มากมาย หลากหลายรูปแบบ ทั้งระดับผู้ปฎิบัติการ และผู้บริหาร สำหรับงานบริหารงานบุคคล และคิดค่าแรง"หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่เติมเกียวกับโปรแกรมของเรา หรือหากท่านกําลังมองหาโปรแกรมซึงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพงานของ องค์กรท่าน กรุณา ติดต่อเรา ตอนนี้, สําหรับข้อมูลเพิมเติม หรือเพือนัดหมายดูการทํางานจริงของโปรแกรม"