ระบบโมดูล่า-จัดการงานเหมาทีม

ระบบโมดูล่า-จัดการงานเหมาทีม


Modular Calculation System (ระบบโมดูล่า-จัดการงานเหมาทีม)

·        สามารถกำหนดสถานีผลิต (Production Station) ที่ใช้ระบบ Modular เพื่อเก็บยอดงานออก เพื่อใช้คำนวณเงินเหมาทีม ได้เอง โดยกำหนดสูงสุดได้ถึง 16 สถานีผลิต
·        สามารถกำหนดพนักงานที่จะนำเวลามาคิดเป้าทีม  และพนักงานที่จะได้รับเงินปันส่วนเหมาทีม ได้เอง ในแต่ละทีม
·        รองรับการโอนย้ายพนักงานระหว่างทีม ชั่วคราว และคำนวณเงินปันส่วนเหมาทีมได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับการโอนย้ายทีม
·        สามารถกำหนดเวลาขั้นต่ำ การปัดเศษกรณีเข้าสายออกก่อน ได้เองตามนโยบายของบริษัท ในการนำเวลามาคิดเป้าทีม
·        สามารถกำหนดค่าตัวแปรคูณที่ในการปันส่วนเงินเหมาทีมให้กับพนักงานในทีมที่แตกต่างกันได้ เช่น พนักงานที่มีประสบการณ์มาก หรือ ทักษะสูง จะได้ค่าคูณเงินที่สูงกว่า พนักงานที่ประสบการณ์น้อย หรือทักษะต่ำกว่า
·        สามารถคำนวณเงินเหมาทีม ให้กับพนักงานแต่ละคนในทีม ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ตามเงื่อนไขที่กำหนดในระบบ และเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบงาน Payroll
·        สามารถคำนวณเปรียบเทียบรายได้ของพนักงานแต่ละคน กรณีคำนวณรายได้จากผลงานเหมาทีม กับ รายได้ตามค่าแรงรายวัน เพื่อคำนวณผลต่าง และกรณีรายได้จากผลงานเหมาทีมสูงกว่า รายได้ค่าแรงรายวัน ระบบสามารถกำหนดเงินให้พิเศษเพิ่มเติมประจำวันให้แก่พนักงานได้ด้วย
·        สามารถออกรายงานสรุปผลงานรายทีม รายคน ในแต่ละวัน ตามช่วงเวลาได้ตามต้องการ รวมถึง รายงานรายได้ต่อวัน ซึ่งเปรียบเทียบรายได้ตามผลงานทีม กับ รายได้ตามการคำนวณค่าแรงรายวัน เพื่อแสดงการเปรียบเทียบรายได้ใน 2 กรณี และให้เงินได้ในแบบที่มากกว่าได้"หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่เติมเกียวกับโปรแกรมของเรา หรือหากท่านกําลังมองหาโปรแกรมซึงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพงานของ องค์กรท่าน กรุณา ติดต่อเรา ตอนนี้, สําหรับข้อมูลเพิมเติม หรือเพือนัดหมายดูการทํางานจริงของโปรแกรม"