งานบริหารการจัดจ้างงานนอก

งานบริหารการจัดจ้างงานนอก


Subcontract Management (งานบริหารการจัดจ้างงานนอก)

·        ระบบงานจัดจ้างงานนอก เชื่อมต่อข้อมูลจากระบบงานข้อมูลออเดอร์ และใบสั่งผลิต ทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน และมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลงานจ้างงานนอกที่ทางพนักงานดีเทล หรือ เมอร์ไชไดเซอร์ ระบุไว้ ซึ่งพนักงานจัดจ้างงานนอก สามารถทำงานต่อได้ถูกต้องทันที
·        สามารถอัพโหลดรูป ของงานปักงานพิมพ์ ต่างๆ ที่จัดจ้างงานนอกได้ เพื่อดูรูป และรายละเอียดในโปรแกรมได้สะดวกทันที
·        สามารถควบคุม และ ติดตาม งานจ้างงานนอก  เช่น งานปัก พิมพ์ ซัก ที่ส่งไปยัง subcontract ได้ โดยสามารถเก็บข้อมูลระดับ จำนวนตัว หรือ ละเอียดในระดับแต่ละมัดงานได้
·        รองรับการติดงานงานด้วยระบบบาร์โค้ดได้ โดยการยิงมัดงานส่งงาน รับงาน
·        การติดตามงานจ้างงานนอก มีทั้งระดับการส่งงาน, การรับงาน, การส่งคืม/ส่งซ่อม และการรับคืนจากซ่อม
·        สามารถพิมพ์ใบจัดจ้างงานนอกจากระบบได้ รวมถึง ใบส่งงาน, ใบรับงาน, ใบส่งเคลม และใบรับคืนจากเคลม จากระบบได้โดยอัตโนมัติ
·        สามารถตรวจสอบงานค้างรับ สำหรับงานจ้างงานนอกได้ (WIP Subcontract) เพื่อสะดวกในการติดตามงานจากผู้รับจ้างได้อย่างสะดวกง่ายดาย และรวดเร็ว "หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่เติมเกียวกับโปรแกรมของเรา หรือหากท่านกําลังมองหาโปรแกรมซึงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพงานของ องค์กรท่าน กรุณา ติดต่อเรา ตอนนี้, สําหรับข้อมูลเพิมเติม หรือเพือนัดหมายดูการทํางานจริงของโปรแกรม"