งานบริหารการจัดซื้อ

งานบริหารการจัดซื้อ


Purchasing Management (งานบริหารการจัดซื้อ)

·        รองรับการบริหารงานจัดซื้อ แยกส่วนอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
         -          การจัดซื้อวัตถุดิบทางตรง – Direct Materials Purchasing (วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า)
         -          การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง – Indirect Materials Purchasing (อะไหล่ วัสดุต่างๆ เครื่องเขียน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสื้อผ้า)

การจัดซื้อวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials Purchasing) รองรับการสังซื้อ 2 ระบบ
         -           การจัดซื้อตาม Requirement  (ตามใบสั่งผลิต)
         -           การจัดซื้อแบบ Minimum Stock (เมื่อถึงจุด Minimum Stock)

·        สามารถคำนวณยอดสั่งซื้อได้อัตโนมัติ จากจำนวนใช้ต่อตัวที่กำหนด (Consumption) และเปิดใบสั่งซื้อได้อัตโนมัติจากระบบได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดข้อผิดพลาดในการคำนวณและเปิดใบสั่งซื้อได้
·         สะดวกง่ายดายในการปรับเปลี่ยนยอดสั่งซื้อใหม่และคำนวณยอดสั่งซื้อใหม่ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยอดออเดอร์ หรือ Consumption
·         มีระบบ Sourcing Decision ช่วยให้มีการควบคุมภายใน โดยสามารถกำหนดผู้จำหน่าย ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่จะสั่งซื้อได้ รวมถึงจัดลำดับผู้จำหน่วยได้ และเก็บข้อมูลใบเสนอราคา (Quotation) ของแต่ละผู้จำหน่ายได้
·        รองรับการออกใบสั่งซื้อ (PO) 1 ใบ สำหรับออเดอร์ผลิตหลายๆออเดอร์ในครั้งเดียวได้โดยอัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบกลับได้อย่างง่ายดาย ว่าใบสั่งซื้อดังกล่าวใช้สำหรับออเดอร์ใด จำนวนเท่าไร
·        มีระบบควบคุมเกี่ยวกับผู้จำหน่าย โดยสามารถลำดับ และระบุข้อมูลผู้จำหน่าย ลำดับผู้จำหน่ายที่จะเลือกซื้อ และราคาได้
·        รองรับการแปลงหน่วย (Unit Conversion) ระหว่าง หน่วยซื้อ กับหน่วยเบิกจ่ายสินค้า โดยสามารถกำหนดค่าแปลงหน่วย ได้เองในระบบ
·        มีระบบการตรวจสอบ และการอนุมัติใบสั่งซื้อ ที่เป็นลำดับขั้นตอน และรัดกุม
·        สามารถเลือกพิมพ์ใบสั่งซื้อ(PO Form)ได้ทั้งภาษาอังกฤษ(Eng) และ ไทย (Thai)
·         มีรายงานจัดซื้อวัตถุดิบ (Direct Materials Purchasing Reports) มากมาย  ซึ่งช่วยในการติดตามงานจัดซื้อ งานรับวัตถุดิบ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ และการติดตามการรับวัตถุดิบอย่างครบถ้วน สะดวกรวดเร็ว  เช่น รายงานวัตถุดิบค้างรับ ที่ยังเข้ามาไม่ครบตามวันกำหนดส่งที่กำหนด, ประวัติการซื้อวัตถุดิบกับแต่ละ Supplier ตามช่วงเวลาที่เลือก, ประวัติการซื้อวัตถุดิบตามรายการวัตถุดิบที่เลือก, สรุปการเปิดใบสั่งซื้อตามช่วงเวลา, สรุปการรับสินค้าตามช่วงเวลา ฯลฯ

การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง –Indirect Materials Purchasing (อะไหล่ วัสดุต่างๆ เครื่องเขียน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสื้อผ้า)
·        สามารถระบุผู้จำหน่าย ราคาขาย ของแต่ละวัสดุสิ้นเปลือง ไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
·        รองรับการแปลงหน่วย (Unit Conversion) ระหว่างหน่วยซื้อ และหน่วยเบิกจ่าย โดยสามารถกำหนดค่าแปลงหน่วยได้เองในระบบ
·        สามารถเปิดใบสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จากระบบ ได้โดยอัตโนมัติ อย่างง่ายดาย
·        มีระบบการตรวจสอบ และการอนุมัติใบสั่งซื้อ ที่เป็นลำดับขั้นตอน และรัดกุม
·        มีรายงานการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (Indirect Materials Purchasing Reports) มากมาย ซึ่งช่วยในการติดตามงานจัดซื้อ งานรับวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อตรวจสอบและติดตามการรับวัสดุสิ้นเปลืองอย่างครบถ้วน สะดวกรวดเร็ว เช่น รายงานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองค้างรับ ที่ยังเข้ามาไม่ครบตามวันกำหนดส่งที่กำหนด, ประวัติการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองย้อนหลังตามรายการวัตถุดิบที่เลือก, สรุปการเปิดใบสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองตามช่วงเวลา, สรุปการรับวัสดุสิ้นเปลืองตามช่วงเวลา ฯลฯ


"หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่เติมเกียวกับโปรแกรมของเรา หรือหากท่านกําลังมองหาโปรแกรมซึงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพงานของ องค์กรท่าน กรุณา ติดต่อเรา ตอนนี้, สําหรับข้อมูลเพิมเติม หรือเพือนัดหมายดูการทํางานจริงของโปรแกรม"