งานบริหารสินค้าคงคลัง

งานบริหารสินค้าคงคลัง


Inventory Management (งานบริหารสินค้าคงคลัง) 

      แบ่งการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง อย่างชัดเจน เป็นระบบ โดยแบ่งเป็น
           3.1     การบริหารจัดการวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials)
          3.2     การบริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลือง (Indirect Materials)
          3.3     การบริหารจัดการสินเค้าสำเร็จรูป (Finished Goods)

·        บันทึกและเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง อย่างละเอียด ทั้งรายการรับ เบิกจ่าย คืน ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย พนักงานฝ่ายสโตร์ ก็สามารถทำรายการต่างๆในระบบเองได้อย่างรวดเร็ว
·        สามารถทำรายการปรับปรุงยอดสินค้าได้ เมิ่อมีการนับ stock เพื่อให้ยอดสินค้าถูกต้องตามความเป็นจริง
·        สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ สำหรับติดกับวัตถุดิบทางตรง เพื่อสะดวกในการติดตามการเคลมวัตถุดิบกับ Supplier รวมถึง ป้องกันการเบิกจ่ายวัตถุดิบไปใช้ผิดออเดอร์
·        สามารถออกรายงานการเคลื่อนไหว, Stock Card และรายงานยอดคงเหลือ ได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้การติดตามตรวจสอบสินค้า เป็นไปอย่างสะดวกง่ายดาย และรวดเร็ว โดยสามารถออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบ PDF, Word, Excel ตามต้องการ"หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่เติมเกียวกับโปรแกรมของเรา หรือหากท่านกําลังมองหาโปรแกรมซึงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพงานของ องค์กรท่าน กรุณา ติดต่อเรา ตอนนี้, สําหรับข้อมูลเพิมเติม หรือเพือนัดหมายดูการทํางานจริงของโปรแกรม"