งานแจ้งเตือน และควบคุมการทำงานหลักของออเดอร์

งานแจ้งเตือน และควบคุมการทำงานหลักของออเดอร์


Workflow Message & Time Control Sheet System (งานแจ้งเตือน และควบคุมการทำงานหลักของออเดอร์)

1.   Workflow Message (งานแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงออเดอร์และอนุมัติ   PO)
·     ระบบรับส่งข้อมูลความแจ้งเตือนแบบทันที (Real-Time) ที่หน้าจอหลัก (Main Menu) ของโปรแกรมอย่างเด่นชัด
·     สามารถกำหนดผู้ที่มีสิทธิได้รับข้อความแจ้งเตือนในแต่ละเรื่อง
·     สามารถส่งข้อความแจ้งเตือน ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลออเดอร์ ในแต่ละเรื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงจำนวนออเดอร์, วัตถุดิบ, size spec, รายละเอียดปักพิมพ์, รายละเอียดการเย็บ ฯลฯ
·     สามารถส่งข้อความแจ้งเตือน ให้แก่ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ PO ได้ รวมถึงแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องกับ PO เมื่อ PO นั้นๆ ได้รับการอนุมัติแล้ว
·     ผู้รับข้อความแจ้งเตือน สามารถทราบได้ทันทีว่า ข้อมูลแจ้งเตือนดังกล่าว มาจากผู้ใด ออเดอร์ใด แจ้งเตือนเรื่องอะไร อย่างไร และเมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือนแล้ว สามารถกด link เชื่อมต่อไปยังหน้าจอที่เกี่ยวข้องได้ทันที
·     ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ เมื่ออ่านและทำความเข้าใจตรวจสอบแล้ว สามารถปิดข้อความแจ้งเตือน ไม่ให้แสดงแจ้งเตือนอีกได้ รวมถึงสามารถดูย้อนหลังสำหรับข้อความแจ้งเตือนที่ปิดไปแล้วได้

2.   Time Control Sheet (งานควบคุมการทำงานหลักของออเดอร์และแจ้งเตือนการทำงานเมื่อถึงกำหนดหรือล่าช้า)
·     ระบบ Time Control Sheet สามารถกำหนดขั้นตอนงานหลักของแต่ละประเภทสินค้า (Product type) หรือแต่ละออเดอร์ได้เอง รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ใช้ สำหรับแต่ละขั้นตอน (Duration) และ จำนวนวันที่ต้องเสร็จก่อนวันกำหนดส่ง (DaysFinishBeforeShip) สำหรับแต่ละขั้นตอนได้
·     ระบบ Time Control Sheet สามารถ Run Plan สำหรับแต่ละออเดอร์ให้โดยอัตโนมัติ โดยทำให้ทราบวันที่ควรเริ่มและวันที่ควรเสร็จของแต่ละงานได้ และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน plan ได้ที่ได้จากการคำนวณได้
·     ระบบ Time Control Sheet สามารถแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนงานให้ทราบ ถึง งานที่ต้องล่าช้าจากแผน, งานที่ต้องเสร็จในสัปดาห์นี้ และงานที่ต้องเริ่มทำในสัปดาห์นี้
 


"หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่เติมเกียวกับโปรแกรมของเรา หรือหากท่านกําลังมองหาโปรแกรมซึงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพงานของ องค์กรท่าน กรุณา ติดต่อเรา ตอนนี้, สําหรับข้อมูลเพิมเติม หรือเพือนัดหมายดูการทํางานจริงของโปรแกรม"