เว็บ-วิชชั่น

เว็บ-วิชชั่น

    
Web-Vision (เว็บ-วิชชั่น) – โปรแกรมบริหารงานการ์เม้นท์ (ERP for Garment Business)

     Web-Vision เป็นระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ERP for Garment Industry) โดย Web-Vision   ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการของการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยสามารถติดตามงานของแผนกต่างๆได้ ทั้งในรูปแบบของรายงานและการเปิดดูทางหน้าจอได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 
     การใช้  Web-Vision ช่วยให้การทำงานในส่วนปฏิบัติการ และในส่วนบริหาร ราบรื่น และข้อมูลมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยในส่วนปฏิบัติการนั้น ผู้ใช้งานในทุกหน้าที่สามารถเข้าถึงและติดตามงานได้ด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (reliable) ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน (integrated) ได้ สำหรับการใช้งานระดับบริหาร โปรแกรมนำเสนอรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ประสิทธิภาพตามช่วงเวลาได้ รวมถึงรายงานทางสถิติที่ใช่วยในการตัดสินได้ ซึ่งผู้จัดการสามารถใช้รายงานเหล่านี้ในการทำความเข้าใจกับปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
     Web-Vision เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ความสามารถสูง พัฒนาเฉพาะสำหรับธุรกิจผลิตเสื้อผ้า และสิ่งทอ และจากความเชี่ยวชาญในทีมงานของเรา ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์มาก ในการที่จะเรียนรู้และนำไปปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ทีมงานของเราใช้เวลาใน implement โปรแกรมให้สำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ


Web-Vision Main Menu
BOM Materials
Purchase Order
Incentive Setup – Sewing Process
Sewing Barcode Coupon
เอกสารราชการ-นำส่งภาษีและประกันสังคม
รายงานประสิทธิภาพของพนักงานตามช่วงวันที่กำหนด
Job Cost by PD. Report